ری                                                                                                                                       باتیستا                                                                                                                      میز                                                                                                          مت هاردی                                                                                             باتیستا و ری                                                                                                                                                                                                                                            معرفی پی پی وی سامراسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        عکس مراسم ازدواج اندرتیکر با میشل مک کول                                                                                                                                                                                                                                                                   عکس باتیستا و جان سینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                              والپیپر بیگشو                                                                                                                                                                                                                                                        عکس هورنس واگل با نمک!:d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                      عکس براک لزنر